სიახლეები

ცვლილება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში

ივლისი 2023

ძვირფასო მომხარებლებო, გაცნობებთ, რომ ტექ. დათვალიერების მარეგულირებელ ნორმაში შევიდა ცვლილება და გამკაცრდა საჯარიმო სანქციის გამოწერის პირობა:

იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალების სხვა პირისთვის სამართავად გადაცემა/საექსპლუატაციოდ გადაცემა/საექსპლუატაციოდ დაშვება, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით არ გაუვლია პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება გამოიწვევს:

  1. პირველ ეტაპზე, ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 50 ლარის, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას – 200 ლარის ოდენობით
  2. თუ ლიზინგის მიმღები ჯარიმის გამოწერიდან 30 დღის ვადაში არ გაატარებს სატრანსპორტო საშუალებას ტექ. დათვალიერებას დაჯარიმდება განმეორებით. ფიზიკური პირი 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირი– 300 ლარის ოდენობით.
  3. კვლავ განმეორება გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 300 ლარის, ხოლო იურიდიული პირის– 500 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას.
  4. თუ ლიზინგის მიმღები მესამედ ჯარიმის გამოწერიდან 30 დღის ვადაში არ გაატარებს სატრანსპორტო საშუალებას ტექ. დათვალიერებას დაჯარიმდება განმეორებით - ფიზიკური პირი 500 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირი– 700 ლარის ოდენობით.
  5. და თუ ლიზინგის მიმღები არ გადაიხდის გამოწერილ ჯარიმას (ეხება ყველა ეტაპს) 30 დღის ვადის გასვლის შემდეგ დაერიცხება საურავი ჯარიმის ორმაგი ოდენობის არაუმეტეს 500 ლარისა, ჯარიმის ან/და საურავის 30 დღიან ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში 6 თვის ვადით შეუჩერდება სატრანსპორტო საშუალების (სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის) მართვის უფლება.

შენიშვნა: ჯარიმის იძულებითი აღსრულება ან ჯარიმის ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერებით შეცვლა არ ათავისუფლებს პირს საურავის გადახდისგან.

საკანონმდებლო ცვლილებებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე:
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5740606?publication=0#DOCUMENT:1;