აქციონერები

სს „თიბისი ლიზინგის“ ერთპიროვნული დამფუძნებელი გახლავთ სს „თიბისი ბანკი“ (ს/ნ 204854595).